New video from ZAVOLOKA

New video from Zavoloka “Stezhka”.

Track taken from a new album “Amulet“.